ราคาชั่วโมงละ

1,000.-

ยกเว้นบินโดรน ชั่วโมงละ 2,000.-